นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 บริษัท ไพร์ม รีซอร์สเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิวหน้า (Elphia Beauty Thailand) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อท่านและเคารพความเป็นส่วนตัว โดยข้อมูลของท่านจะได้รับความคุ้มครองความปลอดภัย รวมถึงแจ้งวิธีการที่ลูกค้าจะสามารถติดต่อกับทางเราเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัว

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“คุณ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ขณะที่ลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้า

 นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล การรักษาความปลอดภัย และสิทธิการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยไม่รวมถึงสินค้าอื่นๆ ในเครือของบริษัทฯ ซึ่งจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน และจัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ของ บริษัทฯ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ ได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ขณะที่ลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้าของเรา เช่น (1)ชื่อ(First Name) นามสกุล(Last Name) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) อีเมล(Email Address) ที่อยู่(Address) จังหวัด(Province) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) ประเทศ(Country) และ Line ID เป็นต้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้สำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างการให้บริการ การสร้างเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบเสร็จรับเงิน (หากท่านต้องการ) และอาจใช้เพื่อเสนอสินค้าและบริการอื่นๆ ในระยะเวลาที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเพียงระยะหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บในระบบของบริษัทฯ จะไม่นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นเป็นอันขาด และท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ในระหว่างที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ สถานะของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยหรือระบุตัวตน เพื่อความเป็นส่วนตัวในการท่องชมเว็บไซต์ให้เป็นไปอย่างสะดวกสบาย

 บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรฯ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand เท่านั้น เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น กรุณาอ่านนโยบายการยินยอมให้ข้อมูลบุคคลที่สาม เนื่องจากในกรณีที่ เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand เป็นต้น เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand บริษัทฯ จะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • กรณีเป็นการให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ
  • กรณีการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล ที่ยากต่อการขอความยินยอมจากบุคคลนั้น
  • กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นเพื่อให้ความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น บุคคล หรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด

 เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand อาจแชร์ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้สู่สาธารณะและกับพาร์ทเนอร์ของเรา เราจะแชร์ข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงเทรนด์เกี่ยวกับการใช้บริการของเราโดยทั่วไปเท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ หากคุณมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่มีการบันทึกไว้ในระบบสามารถเรียนแจ้งเข้ามาที่ เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand โดยระบุช่องทางการติดต่อกลับของคุณ อาทิเช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

 คุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของได้ตลอดเวลา และมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือ สื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ก็ได้ แต่ต้องดำเนินการแจ้งความจำนงดังกล่าวเพื่อให้ เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand รับทราบ ผ่านทาง อีเมล info@elphiabeautythailand.com

 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เราไม่สามารถติดต่อเพื่อให้บริการแก่ท่านได้ในระหว่างการให้บริการที่ยังไม่สิ้นสุด เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาในกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านอันได้เกิดจากการเพิกถอนความยินยอม หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่ info@elphiabeautythailand.com

 (2)บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ จะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อใช้ตรวจสอบเป็นเวลา 1 ปี โดยจะลบข้อมูลของลูกค้าออกจากฐานข้อมูลของบริษัทฯ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อเว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ทางบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหน้า “ติดต่อเรา” บนเมนูหลักของเว็บไซต์

เว็บไซต์ Elphia Beauty Thailand ขอขอบคุณที่ท่านสนใจบริการของเรา

นโยบายการคืนสินค้า

ฉันควรทำอย่างไรหากสินค้าที่ได้รับมีความเสียหาย ชำรุด หรือไม่ใช่สินค้าที่ฉันสั่ง ?

หากลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ได้สั่งหรือสินค้าชำรุด/เสียหาย กรุณาอย่าแกะป้ายสินค้าใด ๆ ออกจากตัวสินค้าหรือนำสินค้าออกจากกล่อง
บริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าทันทีที่ info@elphiabeautythailand.com หรือ โทร. 02-066-6674 เพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ได้รับกับทีมงาน
*ทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าจำเป็นต้องใช้หลักฐาน เช่น รูปถ่ายหรือวีดีโอของสินค้า เพื่อให้กระบวนการส่งคืนสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ฉันจะคืนสินค้าได้อย่างไร ?

ส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์
ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:
1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 02-066-6674 หรือส่งอีเมลมาที่ info@elphiabeautythailand.com
2. แจ้งสาเหตุกับทางฝ่ายบริการลูกค้าถึงรายละเอียดสินค้าและสาเหตุที่ต้องการคืนสินค้า
3. พิมพ์ “แบบฟอร์มการขอคืนสินค้า” คลิกเพื่อ Download
4. กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการขอคืนสินค้า” ให้ครบถ้วน
5. ใส่แบบฟอร์มลงในกล่องพัสดุสินค้าส่งคืน จากนั้นจึงปิดผนึกให้เรียบร้อย
6. ติดต่อไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดเพื่อส่งสินค้าคืน โดยจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ดังนี้:
ฝ่ายบริการลูกค้า Elphia Beauty Thailand (คืนสินค้า)
บริษัท ไพร์ม รีซอร์สเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 87 ชั้น 4 อาคารมีนามีข้าว ซอยโชติวัฒน์ แขวงบางซื่อ กทม. 10800 โทร.02-066-6674
7. โปรดเก็บหมายเลขติดตามการจัดส่งบนพัสดุที่ไปรษณีย์ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน

เงื่อนไขในการคืนสินค้าของฉันมีอะไรบ้าง ?

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
เงื่อนไขการคืนสินค้าและคืนเงิน:
1. สินค้าอยู่ในสภาพเดิมพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์
2. ในกรณีที่ลูกค้าใช้สินค้าแล้วมีอาการแพ้
สินค้าส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกรับประกันคุณภาพสินค้า และจะทำการคืนเงินให้ภายใน 15 วันทำการ หลังจากตรวจสอบว่าสินค้าของท่านสามารถคืนได้

นโยบายการคืนเงิน

ทำไมฉันถึงต้องรอให้ทาง Elphia Beauty Thailand ได้รับสินค้าที่ฉันส่งคืนก่อนจึงจะได้รับเงินคืน ?

ก่อนทำการคืนเงินบริษัทต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์และตรงตามเงื่อนไขในการคืนสินค้า
ตราบใดที่สินค้าอยู่ในสภาพตรงตามที่เรากำหนดไว้ บริษัทสามารถคืนเงินให้กับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของเรา ทางบริษัทขออภัยที่ไม่สามารถทำการคืนเงินให้กับลูกค้าได้

เมื่อส่งสินค้าคืนแล้ว ฉันจะได้รับค่าบริการจัดส่งสินค้าของฉันคืนหรือไม่?

บริษัทจะคืนเงินค่าจัดส่งให้กับลูกค้าในกรณีที่ทาง Elphia Beauty Thailand ส่งสินค้าไม่ถูกต้อง หรือสินค้าชำรุดเสียหายจากการผลิตเท่านั้น